Публічний договір про надання послуг - pai-bx.com

1. Основні положення

1.1. Даний документ, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією (Офертою) веб-розробника Поповича Олексія Ігоревича, далі в тексті - «Виконавець», укласти Договір про надання послуг, надалі за текстом - «Договір», і містить умови, необхідні для надання послуг, далі в тексті - «Послуги».

1.2. Згідно ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України, в разі проплати коштів за майбутні послуги юридичні та фізичні особи цим самим засвідчують своє бажання укласти Оферту (договір) на запропонованих умовах, що є прийняттям пропозиції (акцепт), і з цього моменту вони визначаються як «Замовники».

1.3. У зв'язку з вище наведеним просимо уважно ознайомитися з текстом даної Оферти, і якщо Ви не згодні з умовами цієї Оферти чи з певним з її пунктів, Виконавець пропонує Вам відмовитися від прийняття послуг.

2. Предмет оферти

2.1. За цією Офертою Виконавець надає послуги для Замовника згідно умов даної Оферти. Інформація про вартості Послуг може перебувати на сторінках ресурсів pai-bx.com, im.pai-bx.com, або вартість Послуг прораховується і уточнюється додатково до початку надання Послуг. При укладенні Договору за цією Офертою Сторони керуються цією інформацією, яка є невід'ємною частиною Договору.

2.2. Сфера застосування цієї Оферти поширюється на всі пропозиції, які Виконавець пропонує Замовнику на серверах pai-bx.com, im.pai-bx.com або в письмовому вигляді.

2.3. Оферта є офіційним документом і має юридичну силу і публікується на офіційному сайті Виконавця - pai-bx.com.

2.4. Виконавець має право змінювати умови даної Оферти з попереднім повідомленням про такі зміни Замовнику шляхом надсилання повідомлення електронною поштою не пізніше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до введення в дію відповідних змін.

2.5. Виконавець не має права змінювати умови Пропоновані можливості в період, коли Послуги Виконавцем ще не надані або надані не в повному обсязі, але вже оплачені Замовником.

3. Порядок надання послуг

3.1. Згідно з предметом Договору за цією Офертою, Виконавець надає Замовнику послуги за бажанням Замовника в області інформаційних технологій, обумовлені попередньо.

3.2. Замовнику належать всі права власності на передані Замовником Виконавцю матеріали, також як і на матеріали, створені Виконавцем на виконання Договору за цією Офертою і оплачені Замовником. авторські права на вищевказані матеріали залишаються за Виконавцем.

3.3. Виконавець має право встановити на кожній сторінці Сайту гіперпосилання зі своїм логотипом (при веб-розробках).

3.3.1. Ознайомившись з умовами даної Оферти, і вибравши конкретний вид Послуг (або декілька), Замовник заповнює і відправляє Виконавцю Заявку або усно формулює зміст даної Заявки на надання послуг.

3.3.2. Якщо вид діяльності Замовника підлягає ліцензуванню, то Замовник зобов'язаний надати Виконавцю всі необхідні копії Ліцензій та Сертифікатів.

3.4. На підставі отриманої Заявки або усного повідомлення Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату обраної їм Послуги (Послуг) в письмовій або усній формі. По оплаті Замовником суми, зазначеної в рахунку, Договір про наданні послуг за цією офертою автоматично вважається укладеним (ч.2 ст.642 ЦКУ).

3.5. Виконавець приступає до виконання своїх обов'язків, згідно з умовами даної Оферти, що не пізніше наступного робочого дня з моменту оплати відповідної грошової суми за передбачені Послуги, відповідно до виставлених Замовнику рахунках, дотримуючись при цьому встановлених Технічними вимогами термінів надання Послуг.

3.6. При належному виконанні Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором Замовник приймає виконані роботи, в тому числі і за Актами виконаних робіт (про необхідність надання Актів виконаних робіт необхідно вказати під час оформлення Заявки), що надсилається Замовнику Виконавцем на його вимогу. Замовник в 3- (трьох) денний термін підписує отриманий Акт виконаних робіт, а в разі виявлення недоліків при прийнятті Замовником наданих Виконавцем послуг, в цей період становить мотивовану відмову від прийняття робіт (послуг) з зазначенням недоліків та строком їх усунення та надсилає її Виконавцю. Виконавець зобов'язаний усунути зазначені в відмову недоліки в розумний строк і надати новий Акт виконаних робіт Замовнику. У разі непідписання Замовником Акту виконаних робіт та непред'явлення вмотивованої відмови до виконану роботу в 3- (трьох) денний термін, Акт вважається підписаним, робота прийнятої. Якщо Акти виконаних робіт не оформляються, робота вважається прийнятою, якщо Замовник в 3 (трьох) денний термін не пред'явить свої письмові претензії Виконавцю.

3.7. При розробці сайту для Замовника, відповідно до даної оферті, в разі відсутності моменту явного закінчення договору, що визначається сторонами спільно, договір вважається виконаним, якщо сторони перейшли до інших робіт по сайту (його просуванню, супроводу, додаткових робіт по сайту, не обумовлені спочатку і оплачуваних окремо).

4. Порядок розрахунків, розірвання Договору

4.1. Оплата Послуг за цим Договором виконується Замовником шляхом внесення в обумовленому розмірі передоплати вартості робіт за відповідну замовлену Послугу Замовником з наступною повною оплатою після закінчення робіт.

4.2. У разі розірвання цього Договору з вини Замовника, невиконанням Замовником будь-яких домовленостей і зобов'язань, перешкоди Замовником нормального виконання Договору (п.5.5 цього Договору), невнесення решти коштів при закінченні робіт за Договором, аванс (передоплата) поверненню не підлягає. Результати виконаних робіт в цьому випадку Замовнику не передаються, Виконавець розпоряджається ними на свій розсуд.

4.3. Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку Замовник зобов'язаний попередити Виконавця за 5 днів до дати розірвання Договору. У разі одностороннього розірвання Договору за бажанням Замовника, грошові кошти Замовнику не повертаються. Результати робіт Замовнику або не передаються, або передаються тільки за бажанням Виконавця. Якщо Замовник має претензії до якості і переліком послуг, наданих Виконавцем, обумовлених при укладанні Договору, і висуває їх як причину розірвання Договору, він зобов'язаний це довести документально, або надати переписку з Виконавцем, яка доводить неналежне виконання Виконавцем своїх обов'язків, не дивлячись на неодноразові (не менше 3 (трьох) разів) обґрунтовані скарги замовника.

4.4. При розірванні Договору з ініціативи Замовника при доведеній вини Виконавця (див. П.4.3 Договору) Виконавець повертає Замовнику невикористані кошти з обґрунтуванням вже виконаних на момент розірвання Договору робіт, використані кошти за які не повертаються. Результати виконаних на момент розірвання Договору робіт, в цьому випадку, повністю передаються Замовнику.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. За цією Офертою Замовник зобов'язується:

5.1.1. Передавати в електронній формі, якщо це необхідно, (на електронну адресу, на фізичному носії, або за допомогою Skype) необхідні для надання послуг матеріали, які відповідають технічним вимогам виконавця, одночасно з подачею заявки.

5.1.2. Сплатити рахунки-фактури протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту їх отримання.

5.1.3. Підписати Акти наданих послуг в 3 (трьох) денний термін з моменту їх отримання (якщо наявність таких обмовлялося при укладанні Договору). Якщо протягом зазначеного строку Акти наданих послуг не будуть підписані, або Виконавцем не буде одержано мотивовану відмову, то Акти наданих послуг вважаються підписаними, а дані Послуги надані належним чином і в повному обсязі без будь-яких зауважень і претензій з Сторони Замовника. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Актів наданих послуг.

5.2. За цією Офертою Виконавець зобов'язується:

5.2.1. У разі невідповідності переданих матеріалів технічним вимогам, негайно інформувати про це Замовника, шляхом відправлення своїх зауважень по електронній пошті. При цьому по наданню послуг до виправлення даних зауважень.

5.2.2. Надавати Послуги в строк і c дотриманням умов, встановлених цією офертою.

5.2.3 При необхідності, в 3 (трьох) денний термін після закінчення надання Послуг, надати Замовнику Акт наданих послуг.

5.3. За цією Офертою Замовник має право інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні послуг.

5.4. За цією Офертою Виконавець має право своєчасно отримувати інформацію, необхідну для надання послуг.

5.5. За цією офертою Виконавець має право розірвати цей Договір без повернення авансу (п.4.2 цього Договору) в разі недотримання Замовником будь-яких домовленостей і зобов'язань, обумовлених при укладенні Договору або в процесі його виконання, як в письмовій, так і в усній формі; спробі зміни в ході роботи Замовником початкового технічного завдання або інших вимог до виконання договору, як в письмовій, так і в усній формі; створення Замовником по будь-яким причин умов, як технічного так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному завершенню Договору або робить неможливим його виконання; ненадання Замовником будь-яких матеріалів і обладнання, обумовлених при укладанні Договору або в процесі його виконання за обопільною згодою, необхідних для виконання Договору; несвоєчасної або не повну оплату послуг. У перерахованих вище пунктах Договір вважається розірваним з вини Замовника. Результати виконаних робіт в цьому випадку Замовнику не передаються.

5.6. За цією офертою Виконавець має право (незалежно від наявності будь-якого іншого Договору з Замовником) призупинити виконання послуг в разі недотримання Замовником будь-яких домовленостей і зобов'язань, обумовлених при укладенні цього або будь-якого іншого Договору або в процесі його виконання, як в письмовій так і в усній формі; створення Замовником по будь-яким причин умов, як технічного так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному завершенню Договору; ненадання Замовником будь-яких матеріалів і обладнання, обумовлених при укладанні Договору або в процесі його виконання за обопільною згодою, необхідних для виконання Договору; несвоєчасної або не повну оплату послуг. У перерахованих вище пунктах, при неусунення причин призупинення Договору, він може бути розірваний (з вини Замовника). Результати виконаних робіт в цьому випадку Замовнику не передаються. Повторне відновлення послуг здійснюється тільки після усунення Замовником причин, що призвели до призупинення послуг, а також в порядку черги відповідно до поточними зобов'язаннями виконавця, які були прийняті Виконавцем за іншими проектами за час простою. Термін Договору автоматично продовжується на час простою і час, необхідне для завершення поточних зобов'язань Виконавця.

5.7. За цією Офертою Виконавець має право встановити на кожній сторінці сайту (в разі розробки веб-ресурсу) гіперпосилання на свій сайт зі своїм логотипом або найменуванням.

5.8. Всі інші питання, що стосуються прав на Сайт, регулюються чинним українським законодавством.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань згідно з цією Оферті, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. У разі виникнення претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб і / або контролюючих органів, пов'язаних з виконанням послуг Замовник розглядає і вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця, а також зобов'язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному об'ємі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вищезазначених прав, гарантій і т.д.

6.3. Дія гарантій, зазначених в Договорі, поширюється на необмежений період часу і не закінчується після завершення дії цього Договору.

7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями. У разі настання обставин непереборної сили характеру, термін виконання зобов'язань переноситься на термін дії таких обставин.

7.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини, які настали після підписання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, як: війна, бойові дії без оголошення війни, масові заворушення, страйки, локаути, державні перевороти, стихійні лиха (урагани, землетрусу, повені, пожежі та ін.), відключення електромережі, якщо ці обставини привели до об'єктивної неможливості для Сторін (Сторони) виконати свої зобов'язання відповідно до цього Договору.

8. Вирішення спорів

8.1. Спори, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Невирішені шляхом переговорів спори вирішуються шляхом передачі відповідного спору на розгляд до арбітражного суд згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ відповідно до чинного законодавства України.

8.3. При розгляді спорів, як докази, сторони вправі надавати роздруковані електронні листи (E-mail), листування по Skype зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У разі якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого було відправлено відповідний електронний лист або незалежні експерти.

9. Термін дії договору

9.1. Договір набуває чинності з моменту, зазначеного в п. 3.4. даної Оферти, і діє до повного виконання Сторонами своїх договірних обов'язків.

10. Контакти

+38(066)5408291 в Украине (tel, viber, WhatsApp)

email: info@pai-bx.com